Viera v živote

RTVS 23.3. 2014

Rozhovor o portáli KRESTum.

 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/101092